דלג לתוכן הראשי

הוועדים של ישראל

מקבלים אחריות יוצאים לחירות

תקנון הוועד

בס"ד 

גירסה 1.0 

1.   קווי יסוד לבחירת ועדי שכונות

 

1.1         הנחת היסוד הבסיסית היא שלבני האדם, הזכות והצורך להיות שותפים בקבלת החלטות הנוגעות להם והמשפיעות במישרין על חייהם ועל סביבתם, לרווחת הפרט, הקבוצה והקהילה. אחת הדרכים להגברת מעורבות התושבים הינה באמצעות התארגנות קהילתית וקיומה של נציגות אותנטית של התושבים בשכונת מגוריהם.

1.2         ועד השכונה מהווה את מסגרת הפעולה הראשונית של תושבי השכונה, לשימור איכות החיים והסביבה, לפיתוח עזרה הדדית למען רווחת התושבים לפי רוחם וטעמם, ולייצוג מיטבי של התושבים בפני העירייה וגופים מוסדיים אחרים.

הוועד מהווה חוליה מקשרת בין הפרטים והקבוצות בקהילה לבין מועצת העירייה והעירייה, ולבין גופים מוסדיים אחרים המעניקים שירותים לתושבים ואינו בא להחליף את העיריה או להחליט עבורה.  

 

תפקידי ועד השכונה

א.    לאסוף מידע שיסייע בקביעת הצרכים של השכונה ושל התושבים, בהגדרתם ובקביעת מענים מתאימים לצרכים אלה

ב.    לערוך סקרים כדי לייצג נכונה את דעת הקהל אותו הוא מייצג

ג. לעמוד על זכויות התושבים בפני העירייה, בפני כל הגופים המוסדיים ובפני ארגונים הנותנים שירותים לתושב.

ד.    להבטיח זרימה דו-סטרית של מידע רלבנטי בין התושבים לבין העירייה ולבין גופים מוסדיים

ה.   ליזום מעורבות והשתתפות בתהליך קבלת החלטות ובקביעת סדרי קדימויות בנושאים הנוגעים לרווחתם של התושבים אצל כל הגורמים בעירייה ובקרב גופים מוסדיים.

ו.       ליזום פעילות למתן שירותי רווחה בקהילה, ולהניע את התושבים ליטול חלק בפעילות הוועד והוועדות בתכנון שירותים, בשיפורם ובהרחבתם ובפיתוח השכונה, ולפעול למען שיפור איכות החיים בשכונה.

ז.     לעודד התנדבות של התושבים ופעילות התנדבותית, לפיתוח עזרה הדדית של התושבים בקהילה למען הפרט והקהילה. ליצור תקשורת ומארג חברתי בין תושבי השכונה

ח.   לסייע לתושבים ולשירותים בשכונה להיערך לשעת חירום, וליטול חלק פעיל בארגון של השירותים והפעלתם בעת הצורך.

ט.   לחפש תדיר מיזמים, טכנולוגיות, שירותים ורעיונות המביאות חיסכון כספי לתושב, חיזוק לחוסנו הנפשי ושיפור באיכות חייו!

י.       הוועד יימנע מכל פעילות מפלגתית או מפעילות משסה, או מפעילות המרחיקה מהתושב את עקרונות החירות.

 

2.   איוש התפקידים:

         תפקידי חובה

2.1           יו"ר הוועד, מזכיר, יו"ר ועדת ביקורת

         תפקידי עזר לא חובה

2.2         עורך דין, ממונה על פניות הציבור,  איש הקשר מול העיריה,  סגנים לכל תפקיד וממלאי מקום.

 

3.   נהלים לבחירת ועד שכונה

 

3.1 זכאות לבחור ולהיבחר לועד השכונה

א.     רשאי לבחור ורשאי להיבחר כל אדם מגיל 18 ומעלה, המתגורר בגבולות השכונה.

ב.      לא רשאי להיבחר:

  מי שהוכרז פסול דין. יהיה רשאי לבחור אך אינו רשאי להיבחר, מי שחויב בפסק דין סופי, בעבירה שיש עמה קלון, וזאת בתוך שלוש השנים שקדמו לתאריך הצגת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, ואם חויב בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון קודם לאמור לעיל, אך טרם ריצה את עונשו במועד הצגת רשימת המועמדים.

ג.   לא רשאי להיבחר מי שקשור עם ארגון בעל אינטרסים ואג'נדות זרות לתושבי השכונה כגון: הבונים החופשיים, הפורום הכלכלי העולמי, וכן כל כיוצא בהם.

ד.   לא רשאי להיבחר מי שאינו מצהיר על הנאמנות לתושבים (נספח ב).

ה. מי שמכהן כחבר מועצת העירייה, או עובד עירייה בתפקיד מנהל מחלקה או בתפקיד בכיר מזה, או עובד עירייה שדרגתו מקבילה לדרגה של מנהל מחלקה ומעלה.

ו.     מי שתקנון מקום עבודתו אוסר על חברות בוועדים.

 

3.2 תנאים לעריכת בחירות

א.     הבחירות תהיינה כלליות, ישירות, שוות ואישיות.

ב.      לא יתקיימו בחירות או הכנה לבחירות לוועד שכונה בחצי השנה שלפני בחירות לכנסת ו/או לרשות המקומית או חודש אחד לאחריהן כדי להימנע משיקולים זרים.

 

4.     הגשת מועמדות

4.1         הצגת המועמדות - תעשה על יד המצאת נספח א'. תושב שכונה הרוצה להיבחר לוועד השכונה יציג את מועמדותו לא יאוחר מהמועד שיפורסם

4.2         תיקון בקשה למועמדות - מועמדים אשר טופסי המועמדות שהגישו לא עמדו בדרישות הסף, יהיו רשאים להגיש טפסים מתוקנים תוך 7 ימים מהמועד בו נודעה להם החלטת הוועדה

4.3         חזרה מהגשת המועמדות - מועמד רשאי לחזור בו ממועמדותו, לפני הבחירות אך לא לאחריהם.

4.4         פרסום המועמדים - רשימת המועמדים שעמדו בתנאי הסף תפורסם ברבים, מיד לאחר הבחירות

4.5         ועדת בחירות - המועמדים רשאים לקיים תעמולת בחירות באמצעות האינטרנט, חוגי בית, פלקטים, הודעות לתושבים, ובלבד שלפרסום לא יהיה גוון פוליטי ושלא יעשה בניגוד להוראות התקנון.

4.6          איסור לקבלת תמיכה על ידי מעורבות מפלגתית כל שהיא - המועמדים לועד לא ייזמו מעורבות ו/או תמיכה ו/או סיוע מפלגתי – כספי, ארגוני, לוגיסטי או אחר, בתהליך הבחירות, לרבות בכל חלק ממנו, ולא ייהנו מפירותיה של כל מעורבות כאמור ומכל תמיכה ו/או סיוע כאמור. הפרת הוראה זו מהווה עילה לפסילת מועמדות לוועד ולבטול חברות בו.

 

5.     פרסום התוצאות

במידה ולא יוגשו ערעורים תוך שבעה ימים מפרסום רשימת המועמדים, תאושר רשימת המועמדים הסופית.  

הוגשו ערעורים - תאושר רשימת המועמדים הסופית אחרי דיון וההחלטות בערעורים בכפוף לתיעוד הדיון בפרוטוקול.

 

6.   נהלי הצבעה בווצאפ או בקלפי

בחירות בווצאפ

6.1         תיפתח קבוצת ווצאפ בשם ועד שכונת (שם השכונה) בקבוצה יפורסמו שמות המועמדים, תאריך לבחירות וקריאה לכל המעוניין להגיש את מועמדותו לא יאחר מ- 14 יום (או יותר לפי רצון השכונה)

6.2         הבחירות עצמן יכולות להיות פרוסות על יותר מיום אחד

6.3         במעמד הבחירות הקבוצה תהפוך לשקטה, שמות המועמדים יפרסו לפי סדר האלף בית + כתובתם+ תפקידיהם, הבוחרים יסמנו לייק על שמות בהם הם חפצים.

6.4         המתמודדים יבחרו על ידי רוב הקולות

6.5         במידה ויצא תיקו שני המועמדים יחלוקו את תפקידם עד הבחירות הבאות או שיסכימו ביניהם על חלוקה לתפקיד וסגן תפקיד!

 

     בחירות בקלפי

6.6         המתאספים יפרסמו את פרסום רשימת המועמדים - בכל קלפי תפורסם באופן בולט רשימת המועמדים, מסודרת על פי סדר אלפביתי של שמות משפחתם. במידת האפשר יפורסמו גם תצלומי המועמדים. במידת הצורך ועל פי החלטת ועדת הבחירות, יערך פרסום גם בשפות אחרות

6.7          קלפי ההצבעה - כל תושב הרשאי לבחור, יוכל לבחור בקלפי שנקבעה לו. קביעת הקלפי כאמור תהיה על- פי מקום המגורים, או ע"פ סדר אלפביתי של שמות המשפחה של הבוחרים

6.8         זמן ההצבעה - כל תושב רשאי לבחור, שהגיע למקום הקלפי בתוך הזמן שנקבע לפעילות הקלפי, זכאי להצביע, גם אם התעכבה הצבעתו עד לאחר שעות ההצבעה.

6.9         זיהוי המצביע א. כל מצביע יפנה לשולחן ועדת הקלפי, יציג תעודה מזהה ויחתום את שמו בטופס רישום המצביעים. ב. "תעודה מזהה" לעניין זה: תעודת זהות הכולל "ספח תעודת הזהות" או מסמך רשמי אחר שיש בו תמונת פספורט וכתובת, דוגמת רישיון נהיגה, ו/או שלושה חשבונות ארנונה אחרונים על שם הבוחר.

6.10   תהליך ההצבעה - המצביע יקבל טופס הצבעה ומעטפה אחת חתומים על-ידי חברי ועדת הקלפי. בטופס ההצבעה יפורטו שמות המועמדים, מסודרים לפי סדר אלפביתי של שמות משפחתם. במידה שניתן- יופיעו בו גם תצלומי המועמדים

6.11   ספר הסימונים בטופס ההצבעה - המצביע יסמן בטופס ההצבעה שיקבל את שמות נבחריו כדלקמן:

6.12   סיוע בהצבעה - בוחר עם מגבלה, בעל תעודת נכה, המוגבל פיזית בפעולת ההצבעה או מוגבל בכתיבה או בשפה, ונזקק לסיוע בעת ההצבעה, יוכל להסתייע להצבעתו בחבר ועדת הבחירות המקומית ו/או בבן משפחה. המצביע יכניס את טופס ההצבעה למעטפה, ואת המעטפה הסגורה ישלשל לקלפי לעיני חברי ועדת הקלפי

 

מועדי פתיחת וסגירת הקלפיות

6.13    מועדי פתיחת הקלפיות בבחירות השכונתיות יקבעו ע"י ועדת הבחירות.  

6.14   לוועדת הבחירות תהיה סמכות להקדים ו/או לאחר את מועדי פתיחת וסגירת הקלפיות מנימוקים שירשמו

6.15   וועדת הקלפי תערוך פרוטוקול מיוחד שבו תרשום את סיכום ספירת הקולות, מספר המצביעים, מספר מעטפות הבחירה שנמצאו בתוך הקלפי, מספר המעטפות והטפסים שנפסלו ועילות הפסילה, וכן תפרט בעיות מיוחדות שהתעוררו במהלך ההצבעה.

6.16   הפרוטוקול ייחתם על-ידי חברי הוועדה

6.17    פרסום תוצאות הבחירות תוצאות הבחירות יפורסמו ברבים, לאחר השלמת ספירת הקולות על-ידי ועדות הקלפי ואישורן על ידי ועדת הבחירות

7.   אחסון חומר בחירות

כל חומר רלוונטי הקשור לבחירות, יישמר למשך כל תקופת כהונתו של ועד השכונה עד לבחירתו של ועד חדש.

7.1         אם הבחירות נעשו בווצאפ צילומי המסך של תוצאות ההצבעה יצולמו, יודפסו וישמרו לאורך כל הקדנציה.

7.2         אם נעשו בקלפי, פתקי ההצבעה יישמרו רק עד סיום הערעורים על תוצאות הבחירות.

 

 

8. ועד השכונה, מוסדותיו ודרכי התנהלות

8.1         ועד השכונה היוצא יפעל עד לישיבתו הראשונה של הוועד הנכנס, וכל פעולותיו של הוועד היוצא, אשר נעשו כדין בתקופה זו, תהיינה תקפות לכל דבר ועניין. הוועד היוצא לא יעסוק בתקופת הבחירות בנושאים השנויים במחלוקת בקהילה, אלא רק בנושאים שוטפים

8.2         החלפת בעלי התפקידים בוועד - בסמכות חברי הוועד להחליף את בעלי התפקידים בוועד בתנאים הבאים לאחר שהתקיימה ישיבה והצבעה כדין ברוב, ונרשם פרוטוקול מפורט על מהלך ההצבעה לפי וייחתם על ידי חבריי הוועד.

 החלפת חבר ועד

א. חבר ועד שכונה שהעתיק את מגוריו מהשכונה באופן קבוע, תופסק חברותו בוועד. השכונה ובוועדות, ובמקומו יכנס הבא אחריו ברשימת הנבחרים, כפי שנקבע בתוצאות הבחירות.

 ב. חבר ועד שנעדר מ- 3 ישיבות רצופות של הוועד ללא סיבה מוצדקת לאחר שקיבל הזמנות לישיבות בכתב, תשלח לו התראה על תוצאות היעדרותו. אם למרות זאת לא יופיע לשני מפגשים נוספים ורצופים תיפסק חברותו בוועד, ובמקומו יכנס הבא אחריו ברשימת הנבחרים כפי שנקבע על-פי תוצאות הבחירות. כל זאת באישור ועדת הבחירות.

ג. חבר ועד יחדל לכהן אם תתקיים בו עילה הפוסלת אותו לשמש בתפקיד ואשר אילו נתקיימה בו מלכתחילה היה מנוע מלהציג את מועמדתו . הפסקת הכהונה תיכנס לתוקפה מיד עם היווצר עילת הפסילה

ד. חבר חדש בוועד - נתפנה מקומו של חבר ועד, יבוא במקומו הבא אחריו ברשימת הנבחרים.

בהצלחה!!!


 
אין תנאי שירות לחנות זו